முலைக்காம்பு

#முலைக்காம்பை வாயில் வைத்தபடி
தூங்கிப்போகிறது #சிசு
திறந்தமார்பிலேயே தூங்கிப்போகிறாள் #புதுத்தாய்
இப்படியான தருணங்களில்
துண்டுத்துணியெடுத்து தோளில் போர்த்திச் செல்கிறான் #சகோதரன்
பிள்ளையை அமத்திக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று எல்லோரையும் வாசலோடு
நிறுத்தி வைப்பார் அவள் #தந்தை.
முந்தானை இழுத்துவிட்டு நகர்வான் #தலைவன்

ஒரு #குழந்தை
வீட்டிலுள்ள எல்லா #ஆண்களையும்
#தாயாக்கி விடுகிறது..!

– FB copy

மன்னிக்கவும்

முலைக்காம்பு

தலைப்பிட்டதுக்கு

-Ganeshkumar chandramani

Leave a Reply