கேட்டது ஒன்று, கிடைத்தது ஒன்று!!

ஆண்டவனிடம்,

வலிமை கேட்டேன்!

          கஷ்டங்களை 

          கொடுத்தார்!! 

எதிர் கொண்டேன், 

வலிமை பெற்றேன்.👍

                  

அறிவு கேட்டேன்! 

        பிரச்சினைகளை

        கொடுத்தார்!!  

 சமாளித்தேன்                              அறிவு பெற்றேன்.👍
தைரியம் கேட்டேன் ! 

         ஆபத்துக்களை      

         கொடுத்தார் !!

சந்தித்து மீண்டேன்  ,

தைரியம் பெற்றேன். 👍
அன்பு கேட்டேன் !  

         வம்பர்களை    

         கொடுத்தார்

அனுசரித்து சென்று

வம்பர்களின் அன்பையும் பெற்றேன். 👍  
வளமான வாழ்வு கேட்டேன்!     

       சிந்திக்கும் மூளையை

       கொடுத்தார்.

வளமான வாழ்வு கிடைத்தது.👍
*கேட்டது ஒன்று,!*

         *கிடைத்தது ஒன்று!!*
*கிடைத்ததை வைத்து*

         *கேட்டதைப் பெற்றேன்*.👍
*படித்ததில் பிடித்த ஒன்று..👆*

Leave a Reply