எங்கே

​* எங்கே இருக்கிறது

எதில் இருக்கிறது

மனிதன் தேடி அலைகிற

நிம்மதி…
* பேராசை

முடிகிற போது
புன்னகை மலர்கள்

மலர்கிறது!
* போதும் என்ற

மனதில் தான்

பேரின்பம் 

தொடர்கின்றது!
* தட்டிப் பறிப்பதில்

இல்லை…

விட்டுக் கொடுப்பதில்

இருக்கிறது

மகிழ்ச்சி!
* “நான்,

எனது’ என்ற

சுயநலத்தை

துறந்த மனமே

மனித மனம்

தேடி அலைகிற

நிம்மதி!

* எங்கே…

எதில் இருக்கிறது
* பணத்தில்

இல்லை…

பதவியில்

இல்லை

பொன்னிலும்

மண்ணிலும்

இல்லவே இல்லை!
* வேறெங்கும் இல்லை…

மனிதன் தேடும் நிம்மதி

அவனின்

மனதுக்குள் தான்

இருக்கிறது!!!

Leave a Reply