​பிரச்சினைகள் தீர

*பேசி தீருங்கள்.
         பேசியே வளர்க்காதீர்கள்.
*உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள்.

     ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள்.
*நடப்பதைப் பாருங்கள்.

     நடந்ததைக்        கிளறாதீர்கள்.
*உறுதி காட்டுங்கள்.

  பிடிவாதம் காட்டாதீர்கள்.
*விவரங்கள் சொல்லுங்கள்.

வீண்வார்த்தை சொல்லாதீர்கள்.
*தீர்வை விரும்புங்கள்.

தர்க்கம் விரும்பாதீர்கள்.
*விவாதம் செய்யுங்கள்.விவகாரம்

செய்யாதீர்கள்.
*விளக்கம் பெறுங்கள்.

விரோதம் பெறாதீர்கள்.
*பரிசீலனை செய்யுங்கள்.

  பணிந்து போகாதீர்கள்.
*சங்கடமாய் இருந்தாலும்

  சத்தியமே பேசுங்கள்.
*செல்வாக்கு இருந்தாலும்

  சரியானதைச் செய்யுங்கள்.
*எதிர் தரப்பும் பேசட்டும்.

  என்னவென்று கேளுங்கள்.
  எவ்வளவு சீக்கிரம் தீர்வு வரும் பாருங்கள்.
*நேரம் வீணாகாமல்

  விரைவாக முடியுங்கள்.
*தானாய்த்தான் முடியுமென்றால்

வேறு வேலை பாருங்கள்.
*யாரோடும் பகையில்லை என்பது போல் வாழுங்கள்.
யார் இல்லையென்றால் என்ன?

எண்ணியதை அடையுங்கள்…..செல்வா.

Leave a Reply