​தீமையான பழக்கங்கள்

​தீமையான பழக்கங்கள்……

……………

 1) மது பழக்கம்

 2) புகைபழக்கம்

 3) கஞ்சாபழக்கம்

 4) புகையிலை மெல்லும் பழக்கம்

 5) வெற்றிலை மெல்லும் பழக்கம்

 6) பாக்கு மெல்லும் பழக்கம்

 7) பான் பராக் மெல்லும் பழக்கம்

 8) பொடியை பல்லில் வைக்கும் பழக்கம்

 9) மூக்கு பொடி பழக்கம்

 10)அபின் பழக்கம்

 11)பிரவுன் சுகர் புகை பழக்கம்

 12)காபி பழக்கம்

 13)தேநீர் பழக்கம்

 14)பெட்ரோல் பெவிகால் முகரும் பழக்கம்

 15)கற்பூரம் மெல்லும் பழக்கம்

 16)உடல் வலி மாத்திரை பழக்கம்

 17)தலைவலி மாத்திரை பழக்கம்

 18)பிராக்ஸிவான் மாத்திரை பழக்கம்

 19)இருமல் மருந்து பழக்கம்

 20)எபிடிரின்

 21)கீட்டமின்

 22)MDMA

 23)ஆம்பிடமின்

 24)கொகய்ன்

 25)பென் சைக்ளிடின்

       ஊசி வழியான தீவிர தீமை பொருள் பழக்கம்

 26)calmpose

 27)pathidine

 28)fortain

29)Tidigesic

 30)Morphine

       மாத்திரை பழக்கங்கள்

 31)paracitamal, Alprazolem

 32)proxyvon, Diazepam

 33)phenergan, Nitrazetam

 34)Avil

 35)Analgin

தானாககடைகளில்வாங்கும் மருத்துவமருந்துகள்

 36)தூக்க மாத்திரைகள்

 37)மூச்சு திணற்லுக்காகா Steroid மாத்திரைகள்

 38)ஆஸ்மாவிற்கான மாத்திரைகள்/இருமல்  மருந்து

 39)அரிப்புக்கெதிரான மருந்துகள்

 40)தலைவலிக்கான மாத்திரைகள்

 41)மனநல மாத்திரைகள்/அல்பரசோலம்

 42)உடல் வலிக்கான மாத்திரைகள்

 43)வலிப்பு நோய்க்கான மாத்திரைகள்

 44)உடல் இளைப்பதற்கான மாத்திரைகள்

 45)மாதவிலக்கை மாற்றும் மாத்திரைகள்

       தீமையான பழக்கங்கள்

 46)குதிரை பந்தைய சூதாட்டம்

 47)லாட்டரி பழக்கம்

 48)சுரண்டல் லாட்டரி

 49)பெட்டிங் சூதாட்டம்

 50)சீட்டு விளையாட்டு

Leave a Reply