பிறந்தநாள் கேக்கில் 72,585 மெழுகுவர்த்தி

பிறந்தநாள் கேக்கில் 72,585 மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி புதிய உலக சாதனை

Leave a Reply

Your email address will not be published.