கௌரவர்கள்

​பாண்டவர்கள் ஐவர் நாம் நன்கு அறிவோம்…. அதுப்போல் கௌரவர்கள் நூறு பேர் :
1 துரியோதனன்- Duryodhana

2 துச்சாதனன்- Dussahana

3 துசாகன்- Dussalan

4 ஜலகந்தன் – Jalagandha

5 சமன் – Saman

6 சகன் – Sahan

7 விந்தன் – Vindhan

8 அனுவிந்தன் – Anuvindha

9 துர்தர்சனன்- Durdharsha

10 சுபாகு – Subaahu

11 துஷ்பிரதர்ஷனன் – Dushpradharsha

12 துர்மர்ஷனன் – Durmarshana

13 துர்முகன் – Durmukha

14 துஷ்கரன் – Dushkarna 

15 காஞ்சநத்வாஜா – Kaanchanadhwaja

16 விகர்ணன்- Vikarna

17 சலன்- Saalan 

18 சத்வன் – Sathwa

19 சுலோசனன் – Sulochana

20 சித்ரன் – Chithra

21 உபசித்ரன் – Upachithra

22 சித்ராட்சதன் – Chithraaksha

23 சாருசித்ரன்- Chaaruchithra

24 சரசனன் – Saraasana

25 துர்மதன் -Durmada

26 துர்விகன் – Durvigaaha

27 விவித்சு – Vivilsu

28 விக்தனன் – Vikatinanda

29 உர்ணநாபன் – Oornanaabha 

30 சுநாபன்- Sunaabha

31 நந்தன் – Nanda

32 உபநந்தன் – Upananda

33 சித்திரபாணன்- Chithrabaana 

34 அயோபாகன் – Ayobaahu

35 சித்திரவர்மன்- Chithravarma 

36 சுவர்மன் – Suvarma

37 துர்விமோசன்- Durvimocha

38 மகாபாரு- Mahaabaahu 

39 சித்திராங்கன் – Chithraamga

40 சித்திரகுண்டாலன் -Chithrakundala 

41 பிம்வேகன் – Bheemavega

42 பிமவிக்ர – Bheemavikra 

43 பாலகி – Vaalaky

44 பாலவரதன்- Belavardhana

45 உக்ரயுதன் – Ugraayudha 

46 சுசேனன் – Sushena

47 குந்தாதரன்- Kundhaadhara 

48 மகோதரன்- Mahodara 

49 சித்ரயுதன் – Chithraayudha

50 நிஷாங்கி – Nishamgy

51 பஷி- Paasy

52 விருதகரன் – Vrindaaraka 

53 திரிதவர்மன் – Dridhavarma

54 திரிதட்சத்ரன் – Dridhakshathra

55 சோமகீர்த்தி – Somakeerthy 

56 அனுதரன் – Anthudaran 

57 திரிதசந்தன் – Dridhasandha

58 ஜராசங்கன்- Jaraasandha

59 சத்தியசந்தன் – Sathyasandha

60 சதஸ் – Sadaas

61 சுவாகன் – Suvaak

62 உக்ரச்ரவன் – Ugrasravas

63 உக்ரசேனன் – Ugrasena

64 சேனானி – Senaany

65 துஷ்பரஜை- Dushparaaja

66 அபராஜிதன் – Aparaajitha

67 குண்டசை – Kundhasaai

68 விசாலாட்சன் – Visaalaaksha

69 துராதரன் – Duraadhara

70 திரிதஹஸ்தன் – Dridhahastha

71 சுகஸ்தன் – Suhastha

72 வத்வேகன்- Vaathavega

73 சுவர்ச்சன் – Suvarcha

74 ஆடியகேது – Aadithyakethu

75 பாவசி – Bahwaasy

76 நகாதத்தன் – Naagadatha

77 அமப்ரமாதி – Amapramaadhy

78 கவசி – Kavachy

79 கிராதன்- Kradhana

80 சுவீர்யவ – Suveeryava

81 குண்டபேடி – Kundhabhedy

82 தனுர்தரன் – Dhanurdhara

83 பீமபாலா – Bheemabala

84 வீரபாகு- Veerabaahu 

85 அலோலுபன் – Alolupan

86 அபயன்- Abhaya

87 உக்ராசாய் – Ugrasaai

88 திரிடரதச்ரயன் -Dhridharathaasraya

89 அனாக்ருஷ்யன்-Anaadhrushya 

90 குந்தபேதி – Kundhy

91 விரவி – Viraavy

92 சித்திரகுண்டலகன் – Chithrakundhala

93 தீர்தகாமாவு – Dhridhakarmaavu

94 பிரமாதி – Pramadhan 

95 வீர்யவான் – Viraavy

96 தீர்கரோமன் – Deerkharoma

97 தீர்கபூ- Dheerkhabaahu

98 மகாபாகு – Mahabaahu

99 குந்தாசி – Kundhaasy

100 விரஜசன்- Virajass

Leave a Reply