பாம்பு செடி

பாம்பு செடியை வீட்டினுள் வைத்து வளர்த்து வந்தால், அது வீட்டில் உள்ள காற்றினில் கலந்திருக்கும் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு மற்றும் பார்மால்டிஹைடு போன்றவற்றை உறிஞ்சி, சுத்தமான காற்றினை அளிக்கும்.

2 comments

  1. ஐயா,

    பாம்பு செடியின் ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு கூறுவர்?

    முரளிதரன்

Leave a Reply