மூடாக்கு

கிடைக்கும் பொருளை கொண்டு மண்ணை 20 cm வரை மூடிவைப்பதற்கு பெயர் #மூடாக்கு.
1.  தழை மூடாக்கு: 

இலை தழைகள் கொண்டு மண்ணை மூடி வைப்பது.

2.சருகு மூடாக்கு:

காய்ந்த சருகுகளை கொண்டு மண்ணை மூடி வைப்பது.

3.உயிர் மூடாக்கு:

நட்ட செடிக்கு அருகில் வேறொரு செடியை நட்டுவைப்பது

(எ.கா: கற்றாழை,பூனைக்காளி,Etc..)

 4.கல் மூடாக்கு:

எதுவும் கிடைக்காத சூழ்நிலையில் வெறும் கல்லை கொண்டு மூடி மண்ணை வைப்பது!

இதன் பயன்:

1.நீர் ஆவியாதலை குறைக்கும்,

2.களைச்செடிகள் வளர்வதை மட்டுபடுத்தும்,

3.மண்ணுயிர்களுக்கு கூடாரமாய் அமையும்,

4.கடையிசியில் அதுவே மக்கி உரமாகும்!

Leave a Reply