திருவள்ளுவரை வரைந்த ஓவியர்

உருவம் கொடுத்த ஓவிய மேதையின் பிறந்தநாள் டிச. 17 அவர் வரைந்த ஓவியத்துக்கு (1964 – 2016) இந்த ஆண்டுடன் 52 வயது நிறைவடைகிறது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு

குறள் 6: பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார். கதை: ஒரு கிராமத்தில் மணிவண்ணன் என்று ஒருவர் இருந்தார்.அவர் எப்போதும் இறைவனைப் பற்றியே எண்ணிக் கொண்டும் பேசிக்கொண்டும்

குறள் 5 : இருள்சேர் இருவினையும்

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. மு.வ உரை: கடவுளின் உண்மைப் புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை.

குறள் 4: அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து :வேண்டுதல் வேண்டாமை

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல. பொருள்: (வேண்டுதல் = விருப்பம், வேண்டாமை = வெறுப்பு, அடி = கால், யாண்டும் = எப்பொழுதும்,

குறள் 3: அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து :மலர்மிசை ஏகினான்

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார். திருக்குறள் கதை ஒரு ஊரில் மரவெட்டி ஒருவன் மரத்தை வெட்டி அதில் வரும் பணத்தில் தன் குடும்பத்தை

குறள் 2: கடவுள் வாழ்த்து

குறள் பால்: அறத்துப்பால். குறள் இயல்: பாயிரவியல். அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின். ஒரு சிறு கதை: ஒரு

குறள் 1 : கடவுள் வாழ்த்து

குறள் பால்: அறத்துப்பால். குறள் இயல்: பாயிரவியல். அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து. குறள் 1: அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. திருக்குறள் சிறுவர்