மாணவர்களோடு ஆசிரியர்களும் சாப்பிட வேண்டும்

கேரள மாநிலத்தில் பள்ளி கூடத்தில் போடப்படும் மதிய உணவை மாணவர்களோடு ஆசிரியர்களும் சாப்பிட வேண்டும்!
தமிழ்நாட்டில் அதுபோல் நடக்குமா?

Leave a Reply