மக்களுக்காகவே அரசு

கல்வி வியாபரத்தை தடுத்து நிறுத்தி இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டும் கேரளா இடதுசாரி அரசு! மக்களுக்கான அரசு! 
மக்களுக்காகவே அரசு! 
Courtesy@ Pushpa Raj Johns

Leave a Reply