தாஜ் மகால் அல்ல

ஒரு தாஜ் மகால் அல்ல ஆயிரம் தாஜ் மஹால்கள் வந்தாலும் தமிழனின் கட்டிட கலைக்கு இணையாகாது.

தமிழன் என்ற திமிருடன் பகிர்வோம்…

Leave a Reply