தண்ணீர் டூவீலர்

இம்மாதிாி மாணவனை நாம் உதாசீனப்படுத்தாமல் பயன்படுத்த வேண்டும். நமது அரசு இதை கண்டுகொள்ளாது. நாம் தான் வெளிகொண்டுவரவேண்டும். செய்வீங்களா???

Leave a Reply