அவர்தான் பெரியார்

காலில் விழும் பழக்கத்தை 

எப்படித் தடுக்க வேண்டும்

என்று தந்தை பெரியாரிடம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.. 
அவர்தான் பெரியார்…

Leave a Reply