விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

* உன் வெற்றியில் யாருக்கும் சந்தேகம் இருந்தால் அவர்களின் நட்பில் இருந்து சிறிது காலம் விலகியிரு.
* துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்துவிடு. ஆனால் அது உனக்கு கற்பித்த பாடத்தை மறந்துவிடாதே.
* விழுவதெல்லாம் எழுவதற்கு தானே தவிர அழுவதற்காக அல்ல.
* முடியாது என்று நீ சொல்வதை யெல்லாம் யாரோ ஒருவன் எங்கோ செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான்.
* மனிதனுக்குள் ஏற்கனவே மறைந் திருக்கும் பரிபூரண தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுதான் கல்வி.
* உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒருபோதும் நினைக்காதே.
* நான் எதையும் சாதிக்க வல்லவன் என்று சொல்.
* நீ உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம்கூட சக்திஅற்றது ஆகிவிடும்.
* கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள். கட்டளையிடும் பதவி தானாக உன்னை வந்து அடையும்.
* அடிமைகளின் குணமாகிய பொறாமையை முதலில் அழித்துவிடு.
* மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக பலத்தால் மட்டுமே எழுச்சி பெறமுடியும்.
* நீ செய்த தவறுகளை வாழ்த்து. அவைகள், நீ அறியாமலே உனக்கு வழிகாட்டும் தெய்வங்களாக இருந்திருக்கின்றன.
* அன்பின் மூலம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தைக் கொண்டுவந்து தந்தே தீரும்.
* உங்களால் யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது. மாறாகச் சேவைதான் செய்ய முடியும்.
* உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன.

Leave a Reply