தமிழ் எண்

தமிழ்நாட்டில் வாழும் நாம் தமிழ் எண்களை மறந்துவிட்டோம். ஆனால் மொரிஷியஸ் நாட்டு பணத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Leave a Reply