தமிழுக்கும் ஆங்கலத்திற்கும் உள்ள ஒலி ஒத்த சொற்கள்

தமிழுக்கும் ஆங்கலத்திற்கும் உள்ள ஒலி ஒத்த சொற்கள். (3)

அப்படியே தமிழ் சாயல்.

நன்றி: புலனம் தமிழ் குழுமம்.

Leave a Reply