கொஞ்சம் யோசிங்க சார்

நீங்க  படிக்கும்  செய்திதாள் செய்ய  ஆயிரம் மரங்கள் அழிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் மரங்களை நடுவதில்லை ஐயா 

கொஞ்சம் யோசிங்க சார் ??

இப்போழுது செய்திகளை பார்க்க பல வழிகள் உண்டு ..
The  News  paper  we  read  is  made  by  destroying  thousands  of  trees , but  they  are  not  planting trees  again so think Sir.

Now  we   have  many  ways  to  see  the  New .

Why can’t we punish them by not buying  news papers.

Think Boss.

Leave a Reply