ஒரு முறை மட்டுமே நிகழும் அதிசயம்

வாழ்க்கை
“வாழ்க்கை என்கிற கடிகாரத்திற்குஒரு முறைதான் சாவிகொடுக்கப்படுகிறது. அந்தகடிகாரத்தின் முட்கள் சீக்கரமேநின்று போகுமோ அல்லது அதிககாலம் கழித்து நின்று போகுமோஎன்பதை எவருமே அறியமுடியாது”. இப்போது இருக்கின்றகாலம் தான் உங்களுக்குச்சொந்தமானது.
மன உறுதியோடு வாழ்க்கைநடத்துங்கள்!
பிறரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்!!
உழைத்துக் கொண்டிருங்கள்!!!
நாளைய தினத்திடம் நம்பிக்கைவைக்காதீர்கள்.
ஒரு வேளை நாளைக்குக் கடிகாரம்நின்று போய்விடலாம்.
நாம் எவ்வளவு காலம்வாழ்கிறோம் என்பது நம்முடையகட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவிடியம். ஆனால் வாழ்க்கையின்மற்ற பரிமாணங்களைஉங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்வைத்திருக்க முடியும். அதனுடையஆழம் அகலம் மற்றும் உயரம்ஆகியவை உங்களுடையகட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவையே.இந்த பரிமாணங்களுக்குள்வாழ்க்கை என்கிற அதிசயத்தைநீங்கள் வாழ முடியும். திரும்பவும்நிகழ முடியாத அதிசயம் இது.

Leave a Reply