​உன் ஜாதகம்…🌼☘

1) உன்னை நீ கெடுத்துக் கொண்டால் 
ராகு திசை…🌼
2)பிறரை நீ கெடுக்க நினைத்தால்

கேது திசை…🌼
3)பிறரை நீ பழிவாங்க நினைத்தால் 

சனி திசை…🌼
4)உன் செல்வாக்கு உயர்ந்திட்டால்

செவ்வாய் திசை…🌼
5)உனக்கு நல்புத்தி வந்துவிட்டால் 

புதன் திசை…🌼
6) நிலையான முயற்சி செய்தால்

சூரிய திசை…🌼
7) நிலையற்ற செயல்களென்றால் அங்கே

சந்திர திசை…🌻
8)உனக்காக நீ புண்ணியம் செய்தால்

சுக்ர திசை…🌼
9)உலகிலுள்ள அனைவருக்காகவும் நீ புண்ணியம் செய்தால் உனக்கு குரு திசை…🌼
நேர்மையாக வாழ்பவருக்கு அனைத்தும் சாதகம், பாவம் செய்தவருக்கே ஜாதகம், 

நேர்மையானவரை இறுதியில் அழைத்து

செல்ல தந்தை ஈசனே இறங்கி வருவார், பாவம்

செய்தவனுக்கோ யம கிங்கரர்கள் வருவார்கள்.

Leave a Reply