திருச்செந்தூர்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆறுபடைவீடூகளில் இவருக்கு கிடைத்திருக்கும் கடல் அலை . கடற்கரை வேறங்கும் பார்த்திர முடியாத கோவில் பகிர்ந்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும்

Leave a Reply