கடவுள் − உங்களுக்கு உள்ளே

​நீங்கள் விழிப்புணர்வுடன் 

 இருக்க ஆரம்பித்ததுமே ..
நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமானவராக 

 ஆகிவிடுகிறீர்கள் …
தியானம் செய்யும் பொழுது 

 உள்ளுணர்வுடன் சாட்சியாக இருங்கள் …
வெளியே எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு 

 உள்ளே உள்ள மையம் அதை …
கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறது …
இந்த மையம் கவனிப்பவராக 

 இருந்து வருகிறது …
உங்கள் உடல் அனேக செயல்களை 

 செய்து கொண்டிருக்கலாம் …
உங்கள் மனம் இப்படியும் அப்படியும் 

 சுற்றிக் கொண்டே இருக்கலாம் …
ஆனால் உள்ளே உள்ளவன் அதை 

 கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் …
அதனால் கனிப்பதை தொடர்ந்து 

 ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் …
கவனித்தலின் தொடர்பை இழந்து 

 விடாதீர்கள் …
நீங்கள் வெளியில் செயல்படுபவராக

 மட்டுமில்லாது …
உள்ளேயிருந்து கவனிப்பவராகவும் 

 இருங்கள் …
இந்தக் கவனித்தல் கணத்துக்குக் கணம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் …
நீங்கள் 

 தியானம் செய்யும் போதும் ,
நடந்து செல்லும் போதும் ,

உணவு உட்கொள்ளும் போதும் …
குளிக்கும் போதும் , 

தூங்கும் போதும் …
மற்றவருடன் பேசும் போதும் , 

நிகழ்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் …
சாட்சியாக இருந்து கவனித்துக் 

 கொண்டே வாருங்கள் …
நீங்கள் இப்படி தொடர்ந்து சாட்சியாக

 கவனித்துக் கொண்டிருப்பது …
உங்களுக்கு உள்ளே உள்ள கடவுளை 

 விழிப்படைய செய்ய வைக்கும் …
ஓஷோ …

ஞானத்திற்கு 

 ஏழு படிகள் …

Leave a Reply